Viteco Lineage – Licensbetingelser

Hvem er vi og hvad omhandles af denne licensaftale

Nærværende licensaftale (herefter benævnt Aftalen) er indgået mellem licensgiver Viteco ApS (Viteco) og brugeren (Licenstager) (sammen benævnt Part eller Parterne).

Produktet

Viteco er indehaver af samtlige rettigheder til ”Viteco® Data Suite” og underliggende moduler (Programmet).

Viteco Lineage (herefter benævnt Produktet) er et af de underliggende moduler. Produktet kan anskaffes separat fra programmet og denne Aftale omhandler netop dette formål.

Licensen

Viteco giver herved Licenstager en uoverdragelig brugsret til Produktet på de vilkår, der fremgår af denne Aftale.

Licenstagers brugsret til Produktet (eller til nogen immateriel rettighed tilhørende Viteco) omfatter ikke nogen licens, ret, fuldmagt, bemyndigelse eller anden beføjelse til at skabe afledte værker baseret på Produktet på nogen måde, som ville medføre, at Produktet eller noget heraf afledt værk helt eller delvist anvendes i andre produkter. Licenstager må ikke foretage nogen form for ”reverse engineering”, ”decompilation”, eller ”disassembly” af Produktet.

Licenstager må alene anvende Produktet i overensstemmelse med dets formål og denne Aftale.

Licensperiode

Aftalen dækker at licensen kan erhverves i en prøveperiode (trial). Perioden fastsættes af Viteco, og varigheden af denne vil være beskrevet ved indgåelse af den aktuelle Aftale. Licenstager accepterer ved registreringen (indgåelse af denne Aftale) licensens betingelser og dens varighed.

Forlængelse af en prøveperiode kan ske efter aftale, såfremt Viteco godkender en forlængelse af den gældende Aftale.

Ved licensperiodens udløb vil Produktet ikke kunne benyttes mere, dog vil allerede behandlet data forblive uberørt. Hvis Licenstager skulle modtage en ny licens fra Viteco, enten før eller efter licensperiodens udløb, vil Produktet kunne aktiveres igen og ny data behandles.

Ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder

Viteco har den fulde ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til Produktet samt eventuelle videreudviklinger, herunder forbedringer, af Produktet. Viteco er ved indgåelsen af denne Aftale ikke bekendt med nogen tredjemands rettigheder, som hindrer Licenstagers anvendelse af Produktet.

Vitecos videreudviklinger, herunder forbedringer, af Produktet vil automatisk være omfattet af Aftalen, idet at nye versioner af Produktet vil blive gjort tilgængelig for Licenstager.

Enhver (i) tilsidesættelse af Vitecos rettigheder, herunder selvstændig udvikling heraf eller (ii) uagtsom omgang med Programmet som muliggør kopiering af kildekode til Produktet for tredjemand, anses for væsentlig misligholdelse af denne Aftale.

Licenstager er forpligtet til straks at informere Viteco om tredjeparts eventuelle krænkelse af Vitecos rettigheder som Licenstager måtte blive bekendt med.

Viteco er ikke ansvarlig for et eventuelt tab Licenstager måtte lide som følge af brugen af produktet, at Vitecos immaterielle rettigheder til Produktet ikke kan opretholdes eller begrænses eller krænker tredjemands rettigheder.

Support

Henvendelser kan ske til support@viteco.dk. Da Aftalen dækker en prøvelicens, vil det være op til Viteco at vurdere i hvilke omfang henvendelser skal imødekommes.

Aftalens omfang

Aftalen omfatter alene licensen og support, som angivet ovenfor. Installation og konfiguration af Produktet vil være beskrevet i brugervejledninger, og det vil være op til Licenstager selv at følge disse – Viteco udfører ikke opsætninger af Produktet uden særlig aftale.

Ydelser der udføres, ud over det der er omfattet af Aftalen, kan medføre fakturering med Vitecos til enhver tid gældende almindelige timetakster, dog altid efter yderligere aftale med Licenstager.

Databasesystemer

Produktet er afhængigt af et bestemt databasesystem, og Licenstager opnår ingen licens hertil i medfør af denne Aftale og Viteco har intet ansvar for, at en sådan kan opnås eller at Licenstageren systemer kan understøtte vilkårene herfor.

Viteco er i enhver henseende uden ansvar for ændringer, begrænsninger eller modifikationer for anvendelse af eller indholdet af databasesystemet, herunder brug, vilkår, licens eller funktionalitet.

Ansvar, ansvarsbegrænsning

Licenstager er gjort bekendt med og accepterer, at Produktet udbydes i licens, som det er og forefindes, og at Produktet leveres uden nogen form for garanti fra Vitecos side udover at systembeskrivelsen af Produktet er retvisende.

Viteco er i intet tilfælde, uanset årsag, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte tab, følgetab eller lignende. Licenstager kan således ikke kræve, forlange eller søge erstatning hos Viteco for sådanne tab og Viteco holder ikke Licenstager skadesløs for sådanne krav.

I størst mulig udstrækning tilladt efter gældende lov fraskriver Viteco sig ethvert produktansvar som følge af tab eller beskadigelse på ejendom, der efter sin natur normalt er beregnet på kommerciel anvendelse.

I alle tilfælde, uanset omstændighederne, er Vitecos samlede ansvar for tab eller skade, der opstår i anledning af eller i forbindelse med denne Aftale eller anvendelse eller afvikling af Produktet, eller serviceydelser forbundet hermed, beløbsmæssigt begrænset til den licensafgift, som Licenstager faktisk har betalt til Viteco for Produktet i løbet af det seneste år.

Viteco er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for tilretninger eller andre ændringer i Produktet eller nogen service og support på Produktet, der er udført af Licenstager selv eller leveret af tredjemand. Derudover er Viteco ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for mangler som følge af forhold uden for Vitecos kontrol, herunder andre programmer, eller som følge af integrationen af eller samspillet mellem Produktet og Licenstagers egne IT-omgivelser.

Misligholdelse

Aftalen kan ophæves af begge parter, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Den part, der ønsker at ophæve Aftalen, skal forinden afsende et skriftligt påkrav til den anden part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft.

Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som påføres den anden part som en direkte eller indirekte følge af, at den første part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale på grund af en opstået force majeure begivenhed. Som force majeure anses bl.a. krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, skade på produktionsinventar, import- og eksportreguleringer samt andre forhold, som den berørte part ikke er herre over.

Overdragelse

Licenstager er uberettiget til at overdrage eller overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende Aftale. Licenstager er uberettiget til at etablere underlicenser med tredjemand.

Viteco er berettiget til at overdrage eller overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende Aftale i forbindelse med et salg eller overdragelse af Vitecos rettigheder til Produktet.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen eller Leverancen, og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres ved Københavns Byret.

Loading...