Fremtidens dataløsninger er på vej til Entreprenør- og håndværksvirksomheder
– Præsenteret på Dansk Byggeri’s IT-messe.

Viteco er godt i gang med forberedelserne til messen, som nærmer sig…
– og vi ser frem til at bidrage med inspiration og fokus på værdiskabelse ved aktivering af virksomheders data!

Alle virksomheder bør have digitale drømme om dataanvendelse!

Man må konstatere, at det forsat er ganske få virksomheder indenfor byggeriet, som har målrettet fokus på at digitalisere virksomhedens drift og forretningsgange, som én helhed. Langt de fleste digitalisere enkeltstående arbejdsgange i takt med at behovet opstår – og man er bevidst om mulighederne for digitale løsninger og services.

Et er at genere data i administrativt medfør for dokumentation af grundlaget for udarbejdelse af årsregnskabet. Men hvad bruges data ellers til? – Som oftest…. INGENTING!
Hvorfor? – typisk fordi administrative systemer genererer og opbevarer data i forhold til ét specifikt formål, der sjældent indebærer at bidrage til et bedre strukturelt forretningsmæssigt overblik.

Det er kun på baggrund af et oplyst grundlag, man er i stand til at målrette sine indsatser med minimeret risici.

I fremtiden vil succesfuld forretnings- og virksomhedsdrift afhænge af deres evne til at navigere og manøvrere på baggrund af anvendelse af data, som skaber et forretningsmæssigt overblik og nuanceret viden om KPI’er for driften. Informationer og viden tilvejebragt af datamodeller hvad enten de er ”simpelt beskrivende” eller forudsigende om udvikling/forløb eller i forhold til anbefalet handling (eks. best practice ift. forskellige scenarier).

Vi mener, at de fleste virksomheder allerede i dag kan drage fordel af at sætte strøm til deres beslutningsprocesser, og arbejde på at skabe et fælles datagrundlag fra alle relevante datakilder, som fundament for effektive arbejdsgange og processer, bedre ledelsesmæssige beslutninger og forretningsudvikling – på tværs af værdikæde og organisation.

Din indtjening afhænger af dine evner til at kalkulere attraktive tilbud – og samtidigt skabe et tilfredsstillende provenu mellem den endelige tilbudspris og det endelige samlede forbrug af ressourcer ved opgavens afslutning…

Stemmer kalkulationsgrundlag og beregninger for et givent tilbud overens med ”virkeligheden”? Forekommer der særlige kompetence- eller ressourcemæssige forudsætninger, som bør indgå i kalkulen?
Er der forhold i udbud/tilbud, som påvirker valget af leverandører og underleverandører ift. materialer og opgaver?
Eks. særlige krav til byggematerialernes eller håndværksmæssig kvalitet, leverancesikkerhed eller andet? Forekommer der delprojekter i entrepriser eller projekter, som typisk har en negativ effekt i forhold til kalkulerne?
Internt eller eksternt? mv…

For at blive bedre – bør man også blive bedre til at lære af tidligere læring og erfaringer.

Det betyder, at virksomheden skal blive bedre til at indhente viden og læring igennem produktionsprocessen – og gøre denne langt mere tilgængelig – at forme en kultur, hvor det ikke handler om ”at pege fingre af fejl”, men styrke organisation og forretning fra vedvarende at begå samme fejl og kvalitetssikre processerne fremadrettet.

Er jeres virksomhed i gang med at støbe fundamentet til fremtidens digitale drift?

Har I planer om eller lige begyndt på at konkretisere tanker og målsætninger for hvorledes morgendagens digitaliserede og datadrevne forretningsdrift kan, vil og skal bidrage til optimering af jeres forretningsmodel?
Eller er I nået meget længere i processen, men måske gået i stå?

Mange virksomheder støder på problemer med at afdække forudsætninger og rammerne for fremtidens digitale virksomhedsdrift – og hvilken nytte og værdi for virksomheden dataanvendelse kan bidrage til. Der kan opstå mange barrierer og udfordringer, som bremser udviklingen, men omvendt også mange lavt hængende frugter, som burde være plukket for længe siden.

Vi hjælper jer gerne igennem processen, således alle faktorer med væsentlig indflydelse på jeres succes identificeres.

Vi gennemgår ligeledes gerne jeres forretningsmodel, data og datakilder, således I opnår et klart billede af potentialet for dataanvendelse i et forretningsmæssigt perspektiv – er man i stand til at opbygge et meningsfyldt datagrundlag til at træffe ”korrekte” ledelsesmæssige beslutninger ud fra parametrene om forklaringsevne, datakvalitet og –validitet.

Ønsker I at komme i gang med at afprøve værdien af en dataløsning i praksis?

Så kan vores SPEED program måske være noget for dig..

Udviklingen af fremtidens virksomhedsdrift er godt i gang – så hvorfor være blandt de sidste?

Om Viteco

Vores mission er at aktivere data – at skabe datadrevet vækst i din forretning

Vi har ”værktøjerne” til at kunne tilbyde dataløsninger til virksomheder i alle størrelser – store som små. Vi ønsker, at alle virksomheder skal have mulighed for de bedste forudsætninger for at anvende data – både betragtet i et økonomisk perspektiv på kort og lang sigt, men i særlig grad som rygraden der skal løfte virksomhedens drift og forretningsudvikling langt ud i fremtiden. En løsning skal skabe værdi ved at styrke virksomhedens evne til handling.

Derfor er vores målsætning at levere et optimeret datagrundlag i forhold til de ønskede områder, hvor de datadrevet beslutninger og processer skal finde anvendelse. Vi leverer altid en ”kikkert” med det bedste forretningsorienterede ”helikopter-perspektiv”, og med den bedste ”zoome”, der kan sætte fokus på kritiske forretningsmæssige nuancer og detaljer. I bestemmer selv hvilket fokus jeres dataløsning skal målrettes, hvad enten det omhandler økonomi- & projektstyring, ressourceplanlægning eller noget helt tredje!

Da jeres forretningsmæssige fokus omhandler byggeri og håndværk, stiller vi os gerne til rådighed som servicepartner og tager ansvar for drift & vedligeholdelse med løbende rådgivning om potentiale for nye udviklingsmuligheder – så vi samarbejder målrettet om at løfte jeres forretning.
Har du data? – så aktiverer Viteco dem.

Viteco dataløsninger – ét fast koncept, masser af faglig viden og ekspertise – og forretningsmæssige kompetencer.

At skabe forretningsmæssige dataløsninger kræver kompetencer og forretningsforståelse – at skabe gode robuste forretningsmæssige dataløsninger kræver også mange års erfaring med ”best practice”.
Vores dataløsninger er opbygget efter et fast koncept, som er udviklet over 10 år, hvorfor vores løsninger altid er stringent opbygget efter samme ETL-skabelon & principper, og samme med hjælpeværktøjer og metodikker – og altid dokumenteret fra start til slut. Etableringsfasen er nøje struktureret, hvilket minimere omfanget af manuelle processer under etableringen, samtidigt vil de automatiserede processer også finde anvendelse ift. drift og vedligeholdelse af data. Hurtigst, bedst og billigst. Vores løsninger er strømlinet målsætningen om høj fleksibilitet, performance og fremtidssikret.

Fleksibilitet

Vi leverer ”åbne” SQL-baserede dataløsninger, som begrænser jeres anvendelse af IT minimalt. Det er dog en forudsætning at vores koncept og hjælpeværktøjer understøttes af den valgte teknologiske platform. Dermed opnås der rig mulighed for at benytte egne rabataftaler, kompetencer og ressourcer i relation til etableringen af den ønskede løsning. Har I ingen præferencer for teknologivalg, afdækker vi gerne mulighederne med udgangspunkt i jeres behov.
Samme fleksibilitet er kendetegnende for integrationen af vores løsninger med det øvrige digitale miljø. Løsningerne udgør altid selvstændige enheder, der fungerer uafhængigt af hvilke datakilder og –systemer data skal udveksles imellem. Derved er jeres løsningen sikret, da funktionalitet og anvendelse fastholdes uagtet virksomhedens teknologiske udvikling. Løsningerne kan derfor meningsfyldt finde anvendelse som ”bro” mellem forskellige administrative systemer (eks. ERP til CRM) eller fra gammelt til nyt (eks. opdatering af eksisterende ERP til ny ERP-løsning), og naturligvis som optimeret datagrundlag for Business Intelligence og lign. løsninger. Dette er i vores optik en væsentlig del af en investering med økonomisk sund fornuft!

En fremtidssikret investering du aldrig vokser ud af…

En investering i et ledelsesmæssigt beslutningsværktøj, er det væsentligt at værktøjet også kan vokse i takt med at virksomhedens organisation og forretning vokser – således der sikres kontinuitet i beslutninger og beslutningsgrundlag over tid. Det er dyrt, hvis man løbende skal udskifte garderoben, hver gang livvidden vokser. Desværre overraskes mange af, hvor hurtigt deres virksomhed ”vokser ud af bukserne”…

Performance

Det er vores erfaring, at de bedste og de mest succesfulde dataløsninger yder en høj performance. ”Publikum”/brugerne motiveres at værktøjer, som fungere hurtigt, instinktivt og meningsfyldt. Derfor er det særdeles vigtigt at ”søgning” og ”søgeresultater” afvikles relativt hurtigt uden længerevarende timelacks, lange responstider ift. søgeresultatet eller ventetid på generering af rapport eller analyseresultat ift. kurver, grafer og dashboards.

Loading...