Danske Skov- og Landskabsingeniører

​Foreningens formål er
  • at varetage medlemmernes økonomiske, sociale og faglige interesser
  • at fremme gode kollegiale forhold samt
  • at fremme den faglige udvikling til gavn for foreningens medlemmer og for dansk have- og parkdrift samt for dansk skov- og landskabsforvaltning
Foreningens medlemmer arbejder som skovfogeder på landets skovdistrikter, som sagsbehandlere i regioners og kommuners landskabskontorer, samt disses park-, vej- og kirkegårdsvæsener og som arbejdsledere i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder. Dertil kommer medlemmer beskæftiget på savværker, juletræer og klippegrønt og ansatte inden for naturvejledning, naturformidling, “grøn turisme” og drift og forvaltning af bynære omgivelser.
Skov- og landskabsingeniørernes kernekompetencer er drift og forvaltning af naturområder – det vil sige anlæg, pleje og drift, ressourcestyring samt ledelse inden for skovbrug og landskabsforvaltning i bred forstand.
Have- og Parkingeniørernes kernekompetencer er som ledere i den grønne sektor – friarealer, parker, sportsanlæg og byhaver, og iværksættere i forhold til design og arkitektur.
DSL har 1.080 medlemmer, heraf er 986 erhvervsaktive.